Save the date/Glèidh an ceann-latha

Save the date!

Argyll and Bute Council’s Gaelic Gathering will take place in the Corran Halls, Oban, on 27 April 2024 from 10am to 3.30pm.

Funded by Bòrd na Gàidhlig, the Gaelic Gathering provides an opportunity for organisations, community groups, and individuals to meet with national organisations and share ideas on how they can work in partnership to help grow the Gaelic language.

Jenny Gilruth MSP, Cabinet Secretary for Education and Skills, will be the keynote speaker at this year’s event, alongside representatives from various other organisations.

Look out for more information coming soon.


Gaelic version:

Glèidh an ceann-latha!

Bidh An Cruinneachadh Gàidhlig aig Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid a’ tachairt anns na Tallaichean Chorrain, An t-Òban, air 27mh den Ghiblean 2024 bho 10m gu 3.30f.

Le maoineachadh bho Bhòrd na Gàidhlig, bidh An Cruinneachadh Gàidhlig a’ toirt cothrom do bhuidhnean, buidhnean coimhearsnachd agus daoine fa leth coinneachadh ri buidhnean nàiseanta gus conaltradh agus beachdachadh air mar is urrainn dhaibh a bhith ag obair ann an com-pàirteachas gus fàs a thoirt air Gàidhlig.

‘S i Jenny Gilruth BPA, Rùnaire a’ Chaibineit airson Foghlaim agus Sgilean, prìomh neach-labhairt aig tachartas na bliadhna-sa, agus bidh riochdairean bho bhuidhnean eadar-dhealaichte an làthair cuideachd.

Cumaibh sùil a-mach airson tuilleadh fiosrachaidh ri thighinn a dh’aithghearr.

Did you find what you were looking for?

Why wasn't this information helpful

Limit to 250 characters.