Glèidhibh àite dhuibh fhèin aig an dàrna Cruinneachadh Gàidhlig

Tha Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid a’ brosnachadh dhaoine gus àite a ghleidheadh aig an dàrna Cruinneachadh Gàidhlig a thèid a chumail ann an Talla a’ Chorrain san Òban, air 2 Màrt.

Tha an tachartas an-asgaidh agus tha e a’ toirt daoine còmhla gus gàirdeachas a dhèanamh ri dualchas Gàidhlig beairteach na sgìre, agus gus beachdachadh air ciamar as urrainn dhuinn cumail oirnn a’ neartachadh agus a’ toirt fàs air a’ chànan ann an Earra-Ghàidheal is Bòd. Tha e a’ toirt cothrom do bhuidhnean coimhearsnachd is buidhnean eile agus daoine fa leth coinneachadh ri buidhnean nàiseanta agus bidh cothrom ann don a h-uile duine beachdan a thoirt seachad air ciamar as urrainn dhuinn obrachadh còmhla airson Gàidhlig a thoirt air adhart san sgìre.

Thuirt an Comhairliche Robin MacMhuirich, An Ceann-Poileasaidh airson na Gàidhlig: “Bha a’ chiad Chruinneachadh Gàidhlig air leth soirbheachail, agus tha mi fìor thoilichte gu bheil e gu bhith ann a-rithist ann an 2019. Tha an tachartas seo cho cudromach agus tha e a’ toirt cothrom math don a h-uile duine le ùidh sa Ghàidhlig beachdan is molaidhean a thoirt seachad air ciamar as urrainn dhuinn an cànan a chur am feabhas.

“Tha sinne, mar Chomhairle, air a chur romhainn nas urrainn dhuinn a dhèanamh gus dèanamh cinnteach gum mair a’ Ghàidhlig mar chànan beò is brìoghmhor thar ùine fhada ann an Earra-Ghàidheal is Bòd. Tha e gu buannachd a h-uile duine againn gun soirbhich leis a’ Ghàidhlig ann an Earra-Ghàidheal is Bòd.”

Tha e mar phàirt de Phlana Gàidhlig na Comhairle airson 2018-2022 gun tèid Cruinneachadh Gàidhlig a chumail a h-uile dà bhliadhna. Chaidh am Plana sin a dhealbh leis an amas barrachd dhaoine a bhrosnachadh gu bhith ag ionnsachadh agus a’ bruidhinn a’ chànain agus gus am feum as motha as urrainnear a dhèanamh de na buannachdan eaconamach a thig na lùib.

Thèid an Cruinneachadh Gàidhlig a chumail eadar 10.30m is 3.30f. Ged a tha e an-asgaidh a dhol ann, bu chòir do dhaoine a tha airson a dhol ann an t-àite aca a ghleidheadh aig http://tiny.cc/gaelic

Thèid an tachartas a chumail gu dà-chànanach agus bidh uidheaman-èisteachd ann do neach sam bith a tha feumach air taic le eadar-theangachadh. Tha an t-àite far am bi e làn ruigsinneach agus thèid lòn beag a thoirt seachad.

An English language version of this news release is available here: /news/2019/jan/book-your-place-second-gaelic-gathering

Did you find what you were looking for?

Why wasn't this information helpful

Limit to 250 characters.