A’ Chomhairle ag ùrachadh a’ phlana thaigheadais aca

 

Thathar an dùil còrr is 800 dachaigh ùr, a bhios ri fhaotainn aig prìs reusanta, a thogail san ath thrì bliadhna mar phàirt den Phlana Ionmhais Ro-innleachdail airson Taigheadais (PIRT) aig a’ Chomhairle.

 

Bidh na dachaighean seo a bharrachd air na 91 a thathar an dùil a thogail ann an 2018/19 agus na 75 a chaidh a thogail ann an 2017/18.

 

Thèid na molaidhean ùra PIRT a chur gu Riaghaltas na h-Alba, le fios air an ionmhas a tha a’ Chomhairle an dùil a chosg aig ìre ro-innleachdail air dachaighean aig prìs reusanta thairis air còig bliadhna suas gu 2023/24.

 

Obraichidh sinn a-nis leis an Riaghaltas agus comainn thaigheadais ionadail gus na dachaighean seo a thogail.

 

Dh’aontaich an Riaghaltas ri airgead-seilbhe luach £51.6m mar thaic don phrògram seo suas gu deireadh a’ Mhàirt 2021.

 

Tha maoineachadh a bharrachd a dhìth gus a dhol còmhla ri airgead Riaghaltas na h-Alba, agus tha sin a’ gabhail a-steach airgead bho Mhaoin Taigheadais Ro-innleachdail na Comhairle, le £1.9m a’ tighinn bho sin gach bliadhna thairis air an ath thrì bliadhna.

 

Thuirt an Comhairliche Robin MacMhuirich, Ceann-Phoileasaidh airson Choimhearsnachdan, Taigheadais, Eileanan agus Gàidhlig: “Gus am bi Earra-Ghàidheal is Bòd a’ cumail a’ soirbheachadh san ùine air thoiseach oirnn, feumaidh sinn daoine a bhrosnachadh gu bhith a’ gluasad an seo, a’ fuireach an seo agus ag obair an seo.

 

“’S e taighean aig prìs reusanta aon de na rudan as cudromaiche ann a bhith a’ dèanamh cinnteach gun tarraing sinn agus gun glèidh sinn daoine agus luchd-obrach airson chompanaidhean ionadail.

 

“Thig tòrr bhuannachdan eile bhon phrògram lèirsinneach seo. Tha PIRT a’ dol a dhèanamh feum ann an iomadach dòigh, agus e a’ frithealadh air feumalachdan ionadail agus a’ cur ri targaidean nàiseanta.

 

“Bidh an roinn togail a’ cur airgead ris an eaconamaidh ionadail, agus thig obraichean a bharrachd mar thoradh air sin, a’ gabhail a-steach greisean preantasachd. Tha taigheadas math a’ cur ri slàinte is math dhaoine agus sin am measg iomadh buannachd eile a gheibh daoine bho bhith a’ fuireach ann an Earra-Ghàidheal.

 

“Thuirt sinn an-uiridh gun robh sinn gu math dòchasach gum b’ urrainn dhuinn bàrr a thoirt air na targaidean againn. Taobh a-staigh dìreach 12 mìos, tha an àireamh dhachaighean ùra a tha sinn an dùil a thogail air a dhol suas 250 a bharrachd.”

 

Gheibhear lethbhreac de PhIRT  air an làrach-lìn againn: http://bit.ly/ABC_LHS

 

To read this press release in English visit: www.argyll-bute.gov.uk/news/2018/nov/council-updates-its-housing-plan

 

Did you find what you were looking for?

Why wasn't this information helpful

Limit to 250 characters.