Rabhadh mu lìonanach ghorm-uaine ann an Loch Obha

Published Date: 

20 Jul 2015 - 09:46

Tha brathan rabhaidh air a bhith air an taisbeanadh timcheall air Loch Obha gus ìnnse do dhaoine gun deach lìonanach ghorm-uaine a’ lorg. Faodaidh seo a bhith cronail, ann an cuid a shuidheachaidhean ag adhbhrachadh stamag ghoirt no trioblaidean craicinn, ‘s mar sin bu choir do dhaoine iad fhèin agus an cuid bheathaichean a dhìon agus gun a dhol faisg air an stuth.

Thathar a’ comhairleachadh a phobaill gun snàmh anns an loch no a chleachdadh airson cur-seachadan mar curachanachd no sgitheadh gus an traogh an trioblaid. Bidh a’ chomhairle seo maireanach airson seachdain gus an dearbh sampladh gu bheil an ìre lìonanach air a dhol sìos. Aig an àm sin, bheir a chomhairle air falbh na brathan rabhaidh agus ìnnsidh iad dhan phoball tro làrach-lìn na comhairle agus na meadhanan ionadail.

Airson tuilleadh fiosrachadh, cuiribh fios gu Sgioba an t-Seirbheis Riaghlaidh aig Comhairle Earra-ghàidheal is Bhòid no thoiribh sùil air http://www.argyll-bute.gov.uk/blue-green-algae

 

“Blue-green algae warning in Loch Awe

Warning notices have been displayed around Loch Awe to warn people about the discovery of blue-green algae. This can be harmful, in some cases causing an upset stomach or skin problems, so people should protect themselves and their animals from coming into contact with it.

Members of the public are advised to not swim in the loch or use it for activities like canoeing or water skiing until the problem subsides. This advice will remain in place for the next week until sampling confirms that algae levels have fallen. At that time, the council will remove the warning notices and inform the wider public through its website and local media.

For more information please contact Argyll and Bute Council’s Regulatory Services Team on 01546 605 519 or visit http://www.argyll-bute.gov.uk/blue-green-algae