Thig an sàs ann a bhith a planadh an àm ri teachd

Published Date: 

28 Jan 2015 - 11:23

Carson a tha thu a’ taghadh a bhith a’ fuireach agus ag obair ann an Earra-ghàidheal is Bhòid? Dè na seirbheirsean comhairle is cudromaiche ann a bhith a’ tàladh dhaoine chun na sgìre – agus dè’n fheadhainn a tha thu a’ cleachdadh is trice? Tha daoine air feadh Earra-ghàidheal is Bhòid gu bhith air am brosnachadh na ceistean sin agus ceistean eile a fhreagairt is Comhairle Earra-ghàidheal is Bhòid a’ foillseachadh an co-chomhairleachadh aca air “A’ Planadh an àm ri Teachd”.

Aig coinneamh Comataidh Poileasaidh is Stòrais air an 18mh den Dùbhlachd 2014, dh’aontaich a chomhairle air grunnd ghnìomhan gus a bhith a’ cuir an seilbh airson fàs is teachd a-steach agus leasachadh bun-structair.

Dh’aontaich a chomhairle cuideachd air pròiseas ann a bhith a’ deànamh roghainnean. Tha ìre an dùbhlan ionmhais – a’ toirt a-steach atmhorachd, cudrom cosgaisean is miadh agus atharrachadh maoineachaidh – a’ ciallachadh gum feum a chomhairle eadar £27.5 agus £37.5 millean a shàbhaladh thairis air còig bliadhna, a’ tòiseachadh ann an 2016/17.

Tha a chiad cheum anns a cho-chomhairleachadh air planadh an àm ri teachd a’ tòiseachadh air Diluain 19mh den Fhaoilleach agus bidh e a’ ruith gu Dihaoine 20mh den Ghearran. Bidh e ri fhaighinn air loidhne aig www.argyll-bute.gov.uk/planningourfuture. Bidh leth-bhreacan den t-suirbhidh ri fhaighinn ann an leabhar-lainn agus aig ionadan-frithealaidh.

WHY do you choose to live and work in Argyll and Bute? What council services are most important in attracting people to the area – and which ones do you use the most? People across Argyll and Bute are being encouraged to answer these and other questions as Argyll and Bute Council launches its ‘Planning our Future’ consultation.

At its Policy and Resources Committee meeting on 18 December 2014, the council agreed a suite of actions focused on investing for growth and income, and developing infrastructure.

It also agreed a process for making service choices. The scale of financial challenge – given inflation, cost and demand pressures and funding changes - means that the council will have to save between £27.5 and £37.5 million over five years, starting in 2016/17.

The first phase of the Planning our Future consultation starts on Monday 19th January and runs until Friday 20 February. It will be available online at www.argyll-bute.gov.uk/planningourfuture. Printed surveys will be in libraries and Customer Service Points.