Fàilte ga chuir air a’ bhann-leathainn luath ann an Eilean Bhòid

Published Date: 

28 Aug 2015 - 11:07

Tha Pròbhaist Comhairle Earra-ghàidheal agus Bhòid, Len Scoullar, air fàilte a chuir air a’ bhann-leathainn luath ann an Eilean Bhòid.

 

Choinnich am Pròbhaist Scoullar le com-pàirtichean Alba Digiteach, Stuart Robertson, stiùiriche digiteach aig Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean agus Robert Thorburn, manaidsear prògram aig BT nuair a chuir Bute Fabrics fàilte orra chun a’ mhuillinn aca ann am Baile Bhòid.

 

Fhads a bha e a’ tadhal air Bute Fabrics, companaidh chlòtha stèidhichte air an eilean le ceangalan timcheall an t-saoghail, thuirt e, “Thoir an cuir air bhog den iomairt seo, cothrom mìorbhaileach do ghnìomhachasan a tha stèidhichte a-cheana agus a’ nochdas ‘s an àm ri teachd air Eilean Bhòid. Mar is motha de choimhearsnachdan ann an Earra-ghàidheal agus Bhòid a gheibh a’ bhann-leathainn luath ‘s ann is fheàrr, leis gu bheil seo a’ neartachadh amas na comhairle gus bun-structar a’ leasachadh a’ chruthaicheas fàs seasmhach.

 

“Bu thoigh leam taing a thoirt do Bute Fabrics airson an cuireadh, cuairt a’ ghabhail timcheall an togalach aca agus a’ faicinn mar a gheibh iadsan buannachd bhon a’ bhann-leathainn luath, agus tha mi a’ guidhe gach soirbheas dhaibh anns an àm ri teachd.

 

“Gu pearsanta, tha mi fhìn air ullachadh a’ dhèanamh gus buannachd fhaighinn bhon a’ bhann-leathainn luath airson an dà chuid na loidhneachan-fòn nam’ ghnìomhachas is prìobhaideach agus an eadar-lìon”.

 

Airson am fiosrachadh slàn, thig gu Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean



Argyll and Bute Council’s Provost Len Scoullar has welcomed the arrival on Bute of superfast broadband. 

Provost Scoullar joined Digital Scotland partners Stuart Robertson, Highlands and Islands Enterprise’s director of digital, and Robert Thorburn, BT’s programme manager when Bute Fabrics welcomed them to its Rothesay mill.

During the visit to Bute Fabrics, a globally connected textiles firm on the island, he said, “The rollout of this exciting initiative will provide a tremendous opportunity for existing and potential business enterprise on Bute. The more communities in Argyll and Bute to be reached through superfast broadband the better, as this builds on the council’s aim to develop infrastructure which provides sustainable growth.

“I would like to thank Bute Fabrics for their kind invitation to tour their premises and be shown how the new superfast broadband will assist their business, and I wish them well for the future.

“Personally, I too now have arranged to benefit from superfast broadband for both my business and private phone lines and internet.”

To read full details please visit Highlands and Islands Enterprise.