Cuidich gus dìon a chur air clann is daoine òga bho dhaoine a ghabhadh brath orra a thaobh feise

exclamation icon
This page contains archived news material that may no longer be accurate. Please bear this in mind when referring to this page or using any information on it to access council services. Read our current news.

Published Date: 

12 Sep 2017 - 14:46

Thathar a’ brosnachadh muinntir Earra-Ghàidheal is Bhòid ann a bhith a’ cuideachadh gus dìon a chur air clann is daoine òga bho dhaoine a dhèanadh cron orra.

Tha Comataidh Dìon Chloinne Earra-Ghàidheal is Bhòid ag iarraidh air daoine uallach a ghabhail airson dèanamh cinnteach gum bi clann sàbhailte.

Tha iad ag iarraidh air daoine innse don sgioba dìon chloinne ma tha dragh aca mu phàiste a dh’fhaodadh a bhith ann an cunnart.

Tha an Iomairt Dìon Chloinne ag amas air fiosrachadh a thoirt do phàrantan, daoine a tha ag obair le daoine òga is teaghlaichean, do na daoine òga iad fhèin agus don mhòr-shluagh, feuch an tuig iad gum feum iad rudeigin a dhèanamh nuair a tha clann feumach air dìon bho dhaoine a ghabhadh brath orra a thaobh feise.

Thuirt an Ceann-Poileasaidh airson Slàinte is Cùram Sòisealta, an Comhairliche Kieron Green: “Feumaidh a h-uile duineuallach a ghabhail gus clann is daoine òga a dhìon bho chunnart.

“Bidh sinn gu tric a’ smaoineachadh gum biomaid a’ gabhail gnothach ri cùis nach buin rinn, no nach biodh e ceart a bhith a’ togail dhraghan, ma tha amharas againn gu bheil rudeigin ceàrr sa choimhearsnachd againn. ’S dòcha nach eil sinn airson am fòn a thogail sinn fhìn, no gu bheil sinn a’ gabhail ris gum fòn cuideigin eile.

“Ge-tà, chan fhaod sinn gun a bhith a’ dèanamh dad – ’s e an rudas cudromaiche gum bi ar n-òigridh sàbhailte. Tha sinn ag iarraidh oirbh rudeigin a dhèanamh san spot agus innse dhuinn mu na draghan agaibh.

“Tha dleastanas fìor chudromach aig a h-uile duine againn – teaghlaichean, nàbaidhean, luchd-dreuchd agus buill den choimhearsnachd – gus dìon a churair clann. Gu fortanach, bidh a’ mhòr-chuid de chloinn a’ tighinn gu ìre ann an àrainneachd a tha sàbhailte far a bheil iad air an dìon, ach gu mì-fhortanach tha beag-chuidann nach eil.

“Feumaidh sinn obrachadh còmhla gus an dìon agus gus taic a thoirt dhaibh – tha e mar dhleastanas oirnn. Ma tha dragh sam bith aig duine, bu chòir dhaibh fios a chur chun an sgioba dìon chloinne againn sa bhad.”

Thathar a’ cur na h-iomairt air bhog air sàillibh gu bheil daoine nas mothachaile air mar a bhios daoine a’ gabhail brath air clann a thaobh feise às dèidh do mar a thachair o chionn ghoirid ann an àiteachan leithid Newcastle is Rotherham. Thathar ag amas air innse do dhaoine, a tha nas mothachaile air an trioblaid seo a-nis, mu dheidhinn dè bu chòir dhaibh a dhèanamh ma tha draghan aca mu chuideigin.

Tha stiùireadh ùr ri fhaotainn a thaobh clann air a bheilear a’ gabhail brath a thaobh feise, agus gheibhear e air làrach-lìn na Comhairle agus ann am bileagan. Chaidh a dhealbh a dh’aona-ghnothach airson clann is daoine òga, pàrantan is luchd-cùraim, luchd-dreuchd a tha ag obair còmhla ri daoine òga agus taighean-òsta agus companaidhean a tha a’ toirt àiteachan-fuirich do dhaoine.

Tha e ag innse dè th’ ann a bhith a’ gabhail brath air clann a thaobh feise, tha e ag innse mu na comharran a sheallas gu bheil e a’ tachairt agus ciamar a nithear cinnteach nach tachair e, agus tha ceanglaichean feumail ann ri comhairle bho bhuidhnean eile leithid an NSPCC.

Thuirt Cathraiche na Comataidh Dìon Chloinne, Moira NicFhionghain: “Bidh daoine a’ cur fios thugainn mu dhaoine sna coimhearsnachdan aca adh’fhaodadh a bhith ann an cunnart. Sin mar as urrainn dhuinn obrachadh còmhla gus taic a thoirt dhaibh agus dìon a chur orra.

“Feuch gun dèan sibhse an aon rud. Tha sinn feumach air ur cuideachadh gus an urrainn dhuinn na daoine as fheumaile air dìon a chuideachadh.”

Ma tha duine airson innse don sgioba dìon chloinne mu dhraghan a th’ aca mu neach òg, bu chòir dhaibh fònadh gu 01546 605517. Faodaidh sibh fios a chur air-loidhne cuideachd air ar làrach-lìn – www.argyll-bute.gov.uk/abcpc  – far am faighear pailteas comhairle.

Ma tha sibh den bheachd gu bheil cuideigin an impis a bhith ann an cunnart,cuiribh fios chun a’ phoileis air 999.

Tha Comataidh Dìon Chloinne Earra-Ghàidheal is Bhòid a’ toirt còmhla a h-uile buidheann a tha an sàs ann an dìon chloinne san sgìre.

https://www.argyll-bute.gov.uk/news/2017/sep/help-keep-children-and-youn...