Rabhadh mu luchd-sgrùdaidh meallta airson acfhainn cluiche

Published Date: 

1 Aug 2017 - 10:56

THATHAR ag iarraidh air gnothachasan ionadail aire a thoirt do dhaoine brèige a dh’fhaodadh a bhith cumail a-mach gur e luchd-sgrùdaidh dligheach a th’ annta airson acfhainn cluiche a bhios ga lìonadh le èadhar.

Tha sgioba Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid airson Slàinte san Àrainneachd air rabhadh a thoirt seachad do dhaoine aig a bheil no a tha ag obair le acfhainn, leithid chaistealan bocadaich, agus iad ag iarraidh orra dèanamh cinnteach gun tèid sgrùdadh ceart a dhèanamh air le neach-sgrùdaidh le teisteanas iomchaidh.

Tha seo a’ tighinn às dèidh do Roinn-gnìomha na Slàinte is Sàbhailteachd (HSE) rabhadh a thoirt seachad mu neach air an deach casg a chur agus e air a bhith cur an ìre gur e neach-sgrùdaidh clàraichte a bh’ ann.

Thuirt Ceann-Poileasaidh na Comhairle airson Seirbheisean Planaidh is Riaghlaidh, an Comhairliche Daibhidh Kinniburgh: “Bidh tòrr cloinne a’ cluich air caistealan bocadaich is sleamhnagan thairis air làithean-saora an t-samhraidh, aig fèilltean no tachartasan ionadail.

“Tha sinn airson gum bi a h-uile duine sàbhailte fhad ’s a tha iad a’ cluich agus mar sin tha e cudromach gun dèan daoine aig a bheil an leithid de dh’acfhainn cinnteach gu bheil i sàbhailte.

“Bu chòir fios a bhith aig duine sam bith, a tha ceannach no ag obair le acfhainn den t-seòrsa seo air adhbharan coimeirsealta, gu bheil uallach orra a cumail suas gu ceart agus gum feum neach le teisteanas iomchaidh sgrùdadh a dhèanamh oirre co-dhiù uair sa bhliadhna.

“Tha luchd-sgrùdaidh dligheach air an clàradh le PIPA, sgeama sgrùdaidh a stèidhich gnìomhachas na h-acfhainne cluiche èadhair gus dèanamh cinnteach gu bheil an acfhainn freagarrach a rèir inbhean aithnichte a tha faighinn taic bhon HSE.”

Chithear liosta de luchd-sgrùdaidh clàraichte aig www.pipa.org.uk

Tha an HSE air rabhadh a sgaoileadh gu nàiseanta do dhaoine a tha sireadh neach-sgrùdaidh mu neach leis an ainm Peter Morrell, a tha cuideachd a’ cleachdadh nan ainmean Mgr Coltilda agus Peter Edward McCormack, a chaidh a chasg leis an HSE bho bhith dèanamh sgrùdaidhean.

https://www.argyll-bute.gov.uk/news/2017/jul/warning-over-fake-play-equipment-inspectors