A’ gleidheadh bòidhchead Eilean Ìle

exclamation icon
This page contains archived news material that may no longer be accurate. Please bear this in mind when referring to this page or using any information on it to access council services. Read our current news.

Published Date: 

28 Aug 2017 - 13:44

 

Thathar a’ brosnachadh muinntir Ìle gu bhith ‘gabhail cùram den eilean aca’ gus bòidhchead an eilein a ghleidheadh.

 

Tha ìrean ath-chuartachaidh a’ dol an àirde ann an Ìle, agus anns a’chòrr de dh’Earra-Ghàidheal is Bòd.

 

Thathar a-nis ag iarraidh air Ìlich cumail orra le sin – agus thathar ag iarraidh orra dèanamh cinnteach nach bi iad a’ fàgail sgudal thall ’s a bhos no a’ fàgail salchar bho na coin aca.

 

Thathar cuideachd a’ cur an cuimhne dhaoine gun urrainn don Chomhairle daoine a pheanasachadh mura sgioblaich iad salchar nan con aca no an sgudal aca.

 

Thuirt an Ceann-Poileasaidh airson Rathaidean is Ghoireasan, an Comhairliche Ruairidh MacCuthais: “Tha sinn fortanach gu bheil sinn a’ fuireach ann an aon de na sgìrean as brèagha a th’ ann an Alba.

 

“Tha Ìle mar sheud prìseil a chuireas ri bòidhchead na sgìre sin agus tha fios agam gu bheil a h-uile duine, muinntir an eilein agus luchd-tadhail, ag iarraidh nach tèid a’ bhòidhchead sin a mhilleadh.

 

“Tha sinn ag iarraidh air daoine cuideachadh leis na h-oidhirpean a tha gan dèanamh gus ìrean ath-chuartachaidh a chur suas. Faodaidh iad sin a dhèanamh le bhith a’ dèanamh cinnteach gun ath-chuartaich iad a h-uile rud a ghabhas ath-chuartachadh, agus le bhith a’ cur sgudal nach gabh ath-chuartachadh don àite cheart.

 

“B’ fheàrr leinn gu mòr nan cuireadh daoine sgudal don àite cheart gus nach fheum sinn càin a chur orra airson a bhith a’ fàgail sgudal thall ’s a bhos no airson luchd mòr sgudail fhàgail ann an àite mì-laghail.

 

“’S urrainn dhuinn, ge-tà, daoine a pheanasachadh, ma dh’fheumas sinn, agus nì sinn sin.

 

“Tha an aon rud fìor mu bhith a’ fàgail salchar chon – chan e a-mhàin nach gabhar idir ris, ach tha e cuideachd mì-laghail.”

 

Tha 13 luchd-faire àrainneachd aig Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid a bhios a’ tadhal air sgìrean; agus chaidh ceathrar aca fhastadh na bu tràithe am bliadhna nuair a thug a’ Chomhairle seachad maoineachadh gus taic a thoirt don obair gus stad a chur air daoine bho bhith a’ fàgail sgudal agus salchar chon. Tha bhanaichean aca le camarathan CCTV orra.

 

Bidh iad cuideachd a’ dol a-mach còmhla ris a’ phoileas nuair a ghabhas sin dèanamh.

 

Thathar a’ brosnachadh dhaoine gu bhith a’ leigeil fios dhuinn ma chì iad daoine nach eil a’ togail salchar nan con aca. Faodaidh iad sin a dhèanamh le bhith a’ toirt fiosrachadh dhuinn, nuair a ghabhas sin dèanamh, air rudan mar: cò an duine aig a bheil an cù, dè an seòrsa coin a th’ ann agus beachd air cuin agus càit am bi an duine a’ dol air chuairt leis a’ chù aca.

 

Faodaidh sibh sin a dhèanamh le bhith fònadh thugainn air 01546 605514. Ma gheibh sinn fiosrachadh mar seo, faodaidh ar luchd-faire cuairtean a ghabhail san sgìre far a bheil e a’ tachairt.

 

Ma chithear duine a’ fàgail salchar chon no a’ fàgail sgudal, thèid càin luach £80 a chur orra, agus èiridh sin gu £100 mura tèid a pàigheadh taobh a-staigh 28 latha.

 

Ma dh’fhàgas daoine luchd mòr sgudail ann an àiteachan mì-laghail, thèid càin stèidhichte de £200 a chur orra. Mura pàigh iad i, dh’fhaodadh gun tèid càin eile luach suas ri £200 a chur orra ma thèid cùis lagha a thogail nan aghaidh.

 

Tha reachdas nàiseanta a’ stèidheachadh chàintean air feadh Alba airson a bhith fàgail luchd mòr sgudail agus tha a’ Chomhairle ag obair a rèir an reachdais sin. Tha e na dhleastanas oirnn rannsachadh a dhèanamh air fios a gheibh sinn bho dhaoine agus gabhaidh sinn na ceumannan freagarrach gus dèiligeadh ri daoine a dh’fhàgas sgudal.

 

Ma tha daoine à Ìle no àiteachan eile ann an Earra-Ghàidheal is Bòd ag iarraidh innse dhuinn mu sgudal no salchar chon a tha daoine air fhàgail, faodaidh iad sin a dhèanamh tro làrach-lìn na Comhairle aig www.argyll-bute.gov.uk fo sgudal is ath-chuartachadh.

 

Chì sibh cuideachd far a bheil an t-ionad ath-chuartachaidh ionadail agaibh, na h-uairean fosglaidh aca agus dè dh’fhaodas sibh a thoirt ann.

 

For the English translation visit: https://www.argyll-bute.gov.uk/news/2017/aug/keeping-islay-idyllic