A’ Chomhairle a’ cur meal-a-naidheachd air Luchd-buannachaidh Farpais Chòmhlan Pìoba na Cruinne

exclamation icon
This page contains archived news material that may no longer be accurate. Please bear this in mind when referring to this page or using any information on it to access council services. Read our current news.

Published Date: 

28 Aug 2017 - 13:41

Tha Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid a’ cur meal-a-naidheachd air Còmhlan Pìoba Sgìre Inbhir Aora às dèidh dhaibh Farpais Chòmhlan Pìoba na Cruinne a bhuannachadh ann an 2017.

Rinn an còmhlan an gnothach air 23 còmhlain pìoba eile bho 7 dùthchannan a bha a’ farpais gu cruaidh san fharpais airson Ìre a h-Aon aig an tachartas iomraiteach seo, a chaidh a chumail air beulaibh còrr is 35,000 neach air Rèidhlean Ghlaschu thairis air dà latha.

Cuideachd aig na farpaisean airson còmhlain pìoba, ghlèidh Còmhlan Òigridh B bho Àrd-sgoil an Òbain an duais Sàr Chòmhlan Thar Chàich às dèidh dhaibh an dàrna àite san fharpais acasan a ghleidheadh, thoradh bha iad air an Duais Albannach agus an Duais Eòrpach a chosnadh mu thràth airson na h-ìre acasan, agus seo dìreach an dàrna bliadhna aca a’ farpais.

Thuirt an Comhairliche Len Scoullar, Pròbhaist Earra-Ghàidheal is Bhòid:

 “Tha e na thoileachas mòr dhuinn meal-a-naidheachd a chur air Còmhla Pìoba Sgìre Inbhir Aora às dèidh dhaibh an tiotal An Còmhlan Pìoba as Fheàrr air an t-Saoghal a ghleidheadh. Abair moladh air na sgilean aca gun tug iad bàrr air càch ann an farpais fìor chruaidh airson na duaise an Còmhlan Pìoba as Fheàrr.

“Rinn sgoilearan Àrd-sgoil an Òbain fìor mhath cuideachd agus tha e cuideachd a’ toirt toileachas mòr dhuinn aithne a thoirt do mar a shoirbhich do Chòmhlan Òigridh B bhon sgoil.

“Tha sinn cuideachd a’ cur meal-a-naidheachd air na còmhlain pìoba eile bho sgìre Earra-Ghàidheal is Bhòid a ghabh pàirt san fharpais chliùitich seo aig diofar ìrean. Tha sinn a’ dèanamh fiughair ri farpais na h-ath-bhliadhna mu thràth far a bheil sinn an dòchas gun soirbhich gu mòr leis na còmhlain againn.”

Ghabh còrr is 200 còmhlan pìoba bho 15 dùthchannan pàirt sna farpaisean am-bliadhna.

 

For the English translation visit: https://www.argyll-bute.gov.uk/news/2017/aug/council-congratulates-world-pipe-band-champions