Comhairle Earra-ghàidheal is Bhòid a’ buannachadh prìomh dhuais nan riaghaltasan ionadail.

exclamation icon
This page contains archived news material that may no longer be accurate. Please bear this in mind when referring to this page or using any information on it to access council services. Read our current news.

Published Date: 

17 Mar 2015 - 10:27

Tha an t-seirbheis Chloinne is Teaghlaichean aig Comhairle Earra-ghàidheal is Bhòid air prìomh dhuais òir a bhuannachadh aig a chuirm bhliadhnail airson sàr-mhathas aig CoSLA  a chaidh a chumail air Diardaoin 12 den Mhàrt, anns an roinn “a’ cruthachadh luchd-obrach airson an àm ri teachd”.

Bha an ath-dhealbhachadh air an obair shòisealta airson clann is teaghlaichean a’ gabhail a-steach èisdeachd ri beachdan an luchd-obrach a tha a’ tabhann an t-seirbheis agus beachdan an òigridh a tha ga fhaotainn, a’ toirt misneachd dhaibh ‘s fios aca gu bheil luach anns na beachdan aca agus a bhios a’ stiùireadh atharraichean a chuireas an òigridh aig cridhe an t-seirbheis.

Thuirt Mary Jean Devon, Ceannard Poileasaidh airson Clann is Teaghlaichean: “Tha an duais seo na euchd air leth math agus tha mi a’ cuir meal-a-naidheachd air gach neach a bha an sàs ann.

“Tha e na dleastanas air a chomhairle deànamh cìnnteach gu bheil cùram ga thabhann do chlann so-leònta agus bha na chuir iad ris an ath-dhealbhachadh air an t-seirbheis a tha a’ toirt taic dhaibh na phàirt bunaiteach is luachmhor den phròiseas seo. Tha a bhith a’ toirt dhaibh an toiseach-tòiseachaidh is fheàrr a th’ann na phàirt cudthromach anns an amas againn ann a bhith a’ cruthachadh choimhearsnachdan a tha sàbhailte is làidir.”

Dh’adhbhraich an dòigh-obrach ùr-ghnàthaichte aithnichte seo, a choisinn an duais òir, dealasachd nach fhacas roimhe a-measg an luchd-obrach, agus ri lìnn an t-soirbheas seo, thèid a’ sgaoileadh a-mach gu seirbheisean eile.

 

Argyll and Bute Council’s Children and Families service has won a cherished gold award at the prestigious annual CoSLA Excellence Awards ceremony, held on Thursday 12 March, in the category ‘securing a workforce for the future’.

The redesign of children and families social work included listening to the views of staff who provide the service and to those of the young people who receive it, giving them confidence in knowing that their opinions are valued and lead to changes which put young people at the heart of the service.

The council’s Policy Lead for Children and Families, Councillor Mary Jean Devon, said, “This award is a fantastic achievement and I send congratulations to everyone involved.

“The council is deeply committed to ensuring that care is in place for our vulnerable children, and their involvement and input during the redesign of services which support them was an integral and valuable part of the process. Providing them with the best possible start is a key part of our aim to build communities which are safe and strong.”

The acknowledged innovative approach which attracted the gold award created unprecedented enthusiasm within the staff team, and because of its success will now be extended into other services.