Fòram Eaconomach aig Earra-ghàidheal is Bhòid ag aontachadh prìomh ghnìomhan

exclamation icon
This page contains archived news material that may no longer be accurate. Please bear this in mind when referring to this page or using any information on it to access council services. Read our current news.

Published Date: 

1 Apr 2015 - 10:55

‘S e turasachd, cinneasach-bìdh agus a’ deànamh ceangal eadar ionnsachadh is cothroman obrach ionadail airson daoin’ òga na gnìomhan tòiseachail aig Fòram Eaconomach aig Earra-ghàidheal is Bhòid.

Dh’aontaich am fòram, le Nick MacFhearghais, Cathraiche Sky plc, anns a chathair, air na prìomhachasan nuair a choinnich e airson a chiad turas air an t-seachdain seo.

Chaidh am fòram a stèidheachadh le Comhairle Earra-ghàidheal is Bhòid as dèidh Àrd-choinneamh Eaconomach anns an Dàmhair 2014, gus gluasad air adhairt ri leasachadh eaconomach anns an sgìre.

Thuirt Nick MacFhearghais: “’S e coinneamh glè chuideachail a bh’anns a chaid choinneamh seo. Tha Earra-ghàidheal is Bhòid gu tur measgte na neartan agus na cothroman airson fàs eaconomach. Mar sin, ‘s e a chiad dùbhlan a bh’aig am fòram, ‘s e bhith ag aithnachadh càit’ am bu chòrr na h-oidhirpean tòiseachaidh a bhith.

“Tha am fòram a’ toirt ri chèile sàr eanchainnean, eòlas grìomhachais air leth agus gealltanas làidir ann a bhith a’ cruthachadh bliadhnachan soirbheasach airson Earra-ghàidheal is Bhòid. Dh’aontaich sinn còmhla, dòigh-obrach a leasaicheas an neart a tha ri fhaicinn mar-tha agus taic a thoirt do prìomh àitean airson fàs.

Am fiosrachadh air fad aig: http://www.argyll-bute.gov.uk/news/2015/mar/argyll%E2%80%99s-economic-forum-agrees-priority-actions

Tourism, food production, and linking learning and local employment opportunities for young people will be the initial areas for action by Argyll and Bute’s Economic Forum.

The forum, chaired by Nick Ferguson CBE, Chairman of Sky plc, agreed its priorities when it met for the first time this week.

The forum was set up by Argyll and Bute Council, following the area’s Economic Summit in October 2014, to drive forward economic progress in the area.

Nick Ferguson said, “This was a constructive initial meeting. Argyll and Bute is wonderfully diverse in its niche strengths and its opportunities for economic growth.  The first challenge for the forum was therefore to identify where to focus our initial efforts.

“The forum brings together excellent minds, considerable business experience, and strong commitment to building a prosperous future for Argyll and Bute. Together we agreed an approach for action that will build on existing strengths and support key areas for growth.”

Full details at - http://www.argyll-bute.gov.uk/news/2015/mar/argyll%E2%80%99s-economic-forum-agrees-priority-actions