A chomhairle a’ cuir £1.345 millean an sàs ann a bhith a’ leudachadh seirbheisean ro-sgoile.

exclamation icon
This page contains archived news material that may no longer be accurate. Please bear this in mind when referring to this page or using any information on it to access council services. Read our current news.

Published Date: 

28 Mar 2014 - 14:36

Tha teaghlaichean ann an Earra-ghàidheal is Bhòid gu bhith a’ faighinn buannachd bhon an àrdachadh anns na h-uairean seirbheis ro-sgoile a th’air a thabhann leis a chomhairle. Bhon an Lùnasdal 2014, thig an àireamh suas bho 475 uairean gu 600 uairean gach bliadhna, a’ gabhail a-steach clann a tha a dhà agus trì bliadhna a dh’aois.

Tha Comhairle Earra-ghàidheal is Bhòid a’ cuir £1.345 millean an sàs ann an 2014/15 gus an leudachadh anns an t-seirbheis seo a thabhann.

Tha an leudachadh air an t-sùbailteachd seo agus barrachd roghainn do phàrantan a’ tighinn as dèidh co-chomhairleachadh farsaing le teaghlaichean, solaraichean cùram agus luchd-obrach na comhairle a tha a’ tabhann an t-seirbheis.

Bidh na seirbheisean tràth ionnsachadh agus cùram-chloinne, a tha an asgaidh, air an leudachadh nas fharsainge, a’ gabhail a-steach clann a tha dà bhliadhna a dh’aois a tha, neo a th’air a bhith fo chùram na comhairle agus dachaighean far nach eil duine ag obair.

Bhon an t-Sultain 2015, bidh an t-seirbheis ro-sgoile, a tha an asgaidh, air an leudachadh buileach, a’ gabhail a-steach clann a tha dà bhliadhna a dh’aois agus a tha ceadaichte biadh-sgoile fhaighinn an asgaidh.

Thuirt an Comhairlaiche Mary Jean Devon, Ceannard Poileasaidh airson Clann is Teaghlaichean aig Comhairle Earra-ghàidheal is Bhòid: “Tha sinn a’ strì airson a h-uile pàisde ann an Earra-ghàidheal is Bhòid, gus an toiseach-tòiseachaidh is fheàrr a thoirt dhaibh na’m beatha, a cheadaicheas am pàrantan agus teaghlaichean seirbheis ro-sgoile agus tràth ionnsachadh cho soirbheachail ‘s a ghabhas a thoirt dhaibh. Tha sinn air èisdeachd le na tha na pàrantan ag iarraidh agus tha sinn mothachail air beachdan luchd-tabhann nan seirbheisean.

“Tha co-chomhairleachadh air dearbhadh gu bheil na buannachdan do phàrantan aig a bheil dòigh-beatha thrang, glè fhoilleasach; tron teirm-foghlaim, bidh cùram-chloinne agus an t-seirbheis ro-sgoile, a tha an asgaidh, air an leudachadh bho dusan uair gu leth gu barrachd air còig uairean deug gach seachdainn – le gach seasan air a leudachadh gu ceathrad mionaid.

“Tha buannachdan nas fharsaing ann ge-ta, le leudachadh anns na seirbheisean seo, tha cothrom ann gun tig an àireamh de dh’obraichean suas, an dà chuid anns an roinn phhrìobhaideach agus aig a chomhairle airson dèiligeadh leis an t-sùbailteachd seo.”

Tha a chomhairle a’ deànamh atharraichean a-rèir Bile na Cloinne is Daoine Òga a chaidh fhoillseachadh ann a Ghiblein 2013, a tha a’ strì ri piseach a thoirt air mar a tha seirbheisean a’ toirt taic do chlann, daoine òga agus teaghlaichean.