Cothrom agaibh buaidh a thoirt air Plana Nàiseanta na Gàidhlig

exclamation icon
This page contains archived news material that may no longer be accurate. Please bear this in mind when referring to this page or using any information on it to access council services. Read our current news.

Published Date: 

4 Oct 2011 - 10:04

 Bidh cothrom aig muinntir Earra-Ghàidheal is Bhòid buaidh a thoirt air Plana Nàiseanta na Gàidhlig 2012 – 2017 tro shreath de choinneamhan a tha Bòrd na Gàidhlig a’ cumail air a’ mhìos seo.

 

Ghabh Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid ri Plana Gàidhlig ann an 2008 agus bidh buaidh aig Plana Nàiseanta na Gàidhlig air an ath Phlana don Ghàidhlig aig Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid.

 

Thuirt an neach-labhairt airson chùisean dùthchail is eileanach, agus taigheadas, an Comhairliche Robin MacMhuirich: “Chomhairlichinn do dhuine sam bith aig a bheil ùidh sa Ghàidhlig a dhol chun na coinneimh san sgìre aca fhèin. A bharrachd air a bhith a’ cur ri dreach a’ phlana nàiseanta, bidh cothrom aig daoine beachdachadh air a’ phlana airson Earra-Ghàidheal is Bhòid. Bidh cothrom aca cuideachd innse mu na nithean a tha iad a’ smaoineachadh bu chòir a bhith san ath phlana Ghàidhlig ionadail.”

 

Thèid na coinneamhan a chumail ann an:

 

Talla Àrois, Muile – Diluain 10 Dàmhair

An Talla, Tiriodh – Dimàirt 11 Dàmhair

Talla a’ Chorrain, An t-Òban – Diciadain 12 Dàmhair

Ionad Chaluim Chille Ìle, Ìle – Diardaoin 13 Dàmhair

 

Bho Dimàirt 4 Dàmhair 2011 ’s urrainn dhuibh dreach a luchdachadh a-nuas bho www.gaidhlig.org.uk, agus gheibhear an dreach den phlana ann an clò cuideachd bho oifisean Bòrd na Gàidhlig.