Growing Gaelic in Argyll and Bute

 

Participatory Budgeting voting site

This vote has now closed and many thanks to all who took part.  For returning participants, we would be grateful if you could spend a few moments on our short questionnaire to find out what you thought of the process. You can fill in the questionnaire online here.  If you have any questions about this project or require assistance you can email us at communitydevelopment@argyll-bute.gov.uk

 

 

Five projects successfully bid for funding in pilot participatory budget project

Funding, made available by the Scottish Government to strengthen and grow Gaelic in Argyll and Bute, has been distributed by a community vote in a participatory budgeting project piloted by the council.

The funding was allocated using an online voting system. 889 people cast their vote and chose how the £15,000 should be spent locally.  

14 projects applied for the funding and five gained the most public votes and have been successful in their bids:

•           Dalriada Gaelic immersion weekend at Auchindrain Township

•           Support for school libraries

•           Oban Mod Academy

•           Air Ghleus - Promotion of Gaelic language, music and culture

•           Feasibility for a stand-alone Gaelic school in Oban

Cleland Sneddon, Argyll and Bute Council’s Chief Executive, said:

“We have tested participatory budgeting as a new way of putting funding to best use in our communities and received significant interest from the public. We thank everyone for taking part and will take the learning from this process to see where it can be applied in future.”

The pilot Participatory Budget project was supported by the Scottish Government and looks at whether digital voting makes participation in decision making about funding more accessible to people across a wide geographical area.

An evaluation of the project is currently underway.

 

Tha còig pròiseactan Gàidhlig air taic-airgid a ghleidheadh tro phròiseact le buidseat com-pàirteach

Chaidh maoineachadh, a fhuaras bho Riaghaltas na h-Alba gus Gàidhlig a neartachadh is a thoirt air adhart ann an Earra-Ghàidheal is Bòd, a thoirt seachad a rèir mar a bhòt daoine bhon choimhearsnachd mar phàirt de phròiseact deuchainne le buidseat com-pàirteach a chuir a’ Chomhairle air dòigh.

Chaidh am maoineachadh a riarachadh le bhith cleachdadh siostam bhòtaidh air-loidhne. Bhòt 889 daoine agus roghnaich iad mar a bha iad a’ smaoineachadh a bu chòir an £15,000 a bhith air a chosg.

Chuir 14 pròiseactan a-steach airson a’ mhaoineachaidh agus fhuair na còig pròiseactan a fhuair a’ chuid as motha de na bhòtaichean taic-airgid:

•           Deireadh-seachdain Gàidhlig Dhàl Riata ann an Achadh an Droighinn

•           Taic do leabharlannan sgoile

•           Acadamaidh a’ Mhòid san Òban

•           Air Ghleus - A’ cur cànan, ceòl is cultar na Gàidhlig air adhart

•           Sgrùdadh iomchaidheachd airson sgoil Ghàidhlig fa leth san Òban.

 

Thuirt Cleland Sneddon, Àrd-oifigear Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid:

“Tha sinn air buidseat com-pàirteach fheuchainn mar dhòigh ùr gus am feum as fheàrr a dhèanamh den mhaoineachadh againn sna coimhearsnachdan againn agus nochd am mòr-shluagh ùidh mhòr sa mhodh-obrach ùr seo. Bu mhath leinn taing a thoirt don a h-uile duine a ghabh pàirt ann agus faodaidh sinn ionnsachadh bhon phròiseas seo agus faicinn an gabh a chleachdadh le maoineachadh eile san ùine air thoiseach.”

Fhuair am pròiseact deuchainne seo le Buidseat Com-pàirteach taic bho Riaghaltas na h-Alba, agus chaidh am pròiseact a chur air dòigh airson fhaicinn am faigheadh barrachd dhaoine bho raon nas fharsainge de sgìre na Comhairle cothrom pàirt a ghabhail ann an co-dhùnaidhean a thaobh maoineachaidh nam biodh cothrom aca bhòtadh air-loidhne.

Thathar a’ dèanamh measadh air cho soirbheachail  ’s a bha am pròiseact an-dràsta.